clear

logo

تور ویژه پائیز اسپانیا

تور ویژه پائیز اسپانیا

تهران بارسلونا
شروع از : 8,790,000 تومان
منقضی شده
flight_takeoff اعتبار از تاریخ : پنج شنبه 20 دی 1397
flight_land تا تاریخ : یکشنبه 23 دی 1397
flight نوع سفر : هوایی ماهان
local_hotel مدت اقامت : 3 شب
pin_drop شهر مبدا : تهران
pin_drop شهر مقصد : بارسلونا
phone 021-88401717
near_me 09122028345
mail_outline info@zartour.com
map تهران خیابان شریعتی خیابان مطهری شرقی (شهدای ناجا) پلاک8 واحد1
done مدارک لازم :
مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید. الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.-6 دو قطعـه عکـس 3.5*4.5 رنگـی، 70 درصد صورت، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلی یکی نباشـد.3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن(شناسنامه افراد 15 سال حتما عکس دار باشد.)4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو الزامیسـت و زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 10 روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک به سـفارت باشـد. پرینت حساب بانکی و گواهی تمکن باید در یک روز و از یک حساب گرفته شده باشد.الف-حساب های جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی ب-سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود*ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر700/000/000 ریال باشد.5-اصل و ترجمه سند مالکیت6-اصل و ترجمه مدارک شغلی، (گواهی اشتغال به کار و حکم کارگزینی و سه فیش آخر حقوقی) الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب-وکال: پروانه وکالت ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوق دریافتـی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان ز-(دانش آموزان، دانشجویان ) اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ( در صورت سفر در سال تحصیلی رضایت نامه ی کتبی از مدیر مدرسه + ترجمه )*جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــه اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــهرضایت نامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی میباشــد.7-بـرای فرزنـدان زیـر 18 سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه ترجمـه بـه زبـان اسـپانیایی دارد.8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.*حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ 500/000/000 ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد. دارند.A4 کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد.*کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه*کلیه مدارک مربوط به سفارت اعم از ترجمه ها، پاسپورت، عکس، پرینت و تمکن مالی باید 3 الی 5 روز قبل از روز انگشت نگاری حتما حتما به کانتر مربوطه تحویل داده شود.
done خدمات :
صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی, پرواز/بلیط داخلی, راهنمای تور,
done توضیحات :

تور اسپانیا ویژه پائیز

پرواز:ماهان

مدت اقامت:3شب و 4روز

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضیحات
GOTICO

star star star star
local_dining B.B 12,150,000 تومان 14,550,000 تومان 9,910,000 تومان 8,950,000 تومان
MEDINACELI

star star star star
local_dining B.B 10,230,000 تومان 13,910,000 تومان 9,590,000 تومان 8,470,000 تومان
ZENIT BORRELL

star star star star
local_dining B.B 9,910,000 تومان 13,430,000 تومان 9,270,000 تومان 8,150,000 تومان
GARBI MILLENI

star star star star
local_dining B.B 8,790,000 تومان 11,830,000 تومان 8,150,000 تومان 7,030,000 تومان
DERBY

star star star star
local_dining B.B 9,590,000 تومان 13,110,000 تومان 9,110,000 تومان 7,830,000 تومان
MIRAMAR

star star star star star
local_dining B.B 13,430,000 تومان 20,630,000 تومان 12,630,000 تومان 11,350,000 تومان
EUROSTARS BCN DESIGN

star star star star star
local_dining B.B 13,270,000 تومان 20,310,000 تومان 12,470,000 تومان 11,190,000 تومان
NH COLLECTION CALDERON

star star star star star
local_dining B.B 12,470,000 تومان 19,670,000 تومان 11,670,000 تومان 10,710,000 تومان
CLARIS

star star star star star
local_dining B.B 12,310,000 تومان 19,030,000 تومان 11,510,000 تومان 10,390,000 تومان
OD BARCELONA

star star star star star
local_dining B.B 11,830,000 تومان 18,230,000 تومان 11,030,000 تومان 9,910,000 تومان
W BARCELONA

star star star star star
local_dining B.B 15,510,000 تومان 24,630,000 تومان 14,390,000 تومان 12,790,000 تومان

اسپانسرهای ما

نماد های تجارت الکترونیکی

عضویت در خبرنامه پیامکی