مدارک مورد نیاز گرفتن وقت سفارت آمریکا

  • کپی صفحه ی اول پاسپورت (با حداقل ۶ ماه اعتبار)
  • عکس ۵*۵ (صورت به طور کامل معین باشد)
  • پر کردن فرم DS-160 فارسی (ارائه ی فرم در صورت کامل کردن توسط مسافر)
  • آدرس ایمیل معتبر مسافر
  • درخواست بر روی سربرگ
  • در صورت داشتن ویزای امریکا در گذشته،ارسال اسکن از صفحه ویزا الزامی می باشد.

مدارک فوق به آدرس ایمیل info@zartour.comفرستاده شود.